Wego Live

عن اللعبة

Wego Live

عناصر اللعبة

Point Blank 900 TG
Point Blank 1800 TG
Point Blank 4500 TG
Point Blank 10.000 TG + 400 TG Bonus
Point Blank 20.000 TG + 1.000 TG Bonus